دکتر سهیلا مدارائی

دکتر سهیلا حاجتی مدارائی

:فعالیت های اجتماعی 

عملکرد اجتماعی اینجانب دقیقا در زمان دانشجویی از سال های 50 به بعد شروع شده است که مقداری در زندگینامه در این زمینه توضیح داده شده، از سال 77 عضو هیات امنا ، خزانه دار، هیات رئیسه و رئیس حوزه بانوان و جوانان موسسه خیریه اویس قرنی می باشم که لینک موسسه در ذیل آمده و نوع عملکرد این موسسه به طور وضوح توضیح داده شده است.

مؤسسه خیریه اویس قرنی